فرم درخواست رویداد:

*نکته:

بازدید اتباع غیر ایرانی عزیز با ارسال تصویر پاسپورت پیش از حضور امکان پذیر می‌باشد.

بازدید در روزهای پنج‌شنبه و جمعه و روزهای تعطیل امکان پذیر نمی‌باشد.